Opći uvjeti

Ugovor o putovanju i Opći uvjeti i uputstva za turističke aranžmane


1. Predmet ugovora
Predmet ugovora je uređenje međusobnih odnosa organizatora putovanja –
GRANTURISMO D.O.O. TURISTIČKE AGENCIJE (u daljnjem tekstu
Granturismo) i PUTNIKA, odnosno ugovaratelja putovanja, u slučaju kad
ugovaratelj putovanja sklapa ovaj ugovor u korist treće osobe kao putnika (u
daljnjem tekstu putnik). Prilikom sklapanja ugovora, putnik je dužan dati
osobne podatke i pravodobno dostaviti svu dokumentaciju potrebnu za
organiziranje putovanja. Putnik jamči da je Granturismu dao ispravne i
važeće podatke potrebne za nesmetanu realizaciju putovanja te prihvaća sve
zakonske obaveze koje proizlaze iz ovog ugovora i pozitivnih zakonskih
propisa. Ovaj ugovor o putovanju sadrži i Opće uvjete i uputstva za
turističke aranžmane, odnosno poziva se na program putovanja koji sadrži
sve potrebne podatke. Ugovor se smatra obvezujućim nakon što su ga
potpisali djelatnik agencije (djelatnik agencije Granturisma ili bilo koje
druge, ovlaštene za prodaju Granturismovih aranžmana) i putnik te nakon
što je putnik u cijelosti uplatio cijenu turističkog aranžmana ili dio cijene.
Ako putnik nije u mogućnosti osobno potpisati ugovor, ugovor proizvodi
pravne učinke kad Granturismo primi ugovoreni iznos cijene aranžmana
ili, ako je to izričito ugovoreno, dio ugovorene cijene. Putnik se za putovanje
može prijaviti emailom, drugim ovlaštenim agencijama telefonom,
internetom, facebookom ili nekim drugim načinom komunikacije.


2. Prijave i ugovaranje
Putnik se za putovanje koje organizira i nudi Granturismo, ili u kojima se
Granturismo javlja u ulozi ovlaštenog subagenta drugog organizatora
putovanja može prijaviti putem telefona, e-poštom ili putem interneta, te
kod drugih ovlaštenih agenata. Na temelju primljene prijave, Granturismo
će Putniku ponuditi Ugovor koji se smatra zaključenim i obvezujućim nakon
što su ga potpisale ugovorne strane ili na drugi način jasno potvrdile svoju
suglasnost (npr., ali ne isključivo: internetom, faksom, e-poštom, online
uplatom ili uplatom na transakcijski račun). Granturismo ima pravo
uskratiti uslugu ukoliko ne primi odgovarajuću uplatu do ugovorenog roka:
- prilikom prijave Putnik uplaćuje 30 % vrijednosti aranžmana, a preostalih
70 % iznosa potrebno je uplatiti najkasnije 30 dana prije polaska na
putovanje, osim u slučajevima kad su za pojedina putovanja istaknuti
posebni uvjeti plaćanja. Kod odabira obročnog plaćanja karticom odmah na
naplatu dospijeva 100 % iznosa.
- za tzv. „rezervacije na upit” uplaćuje se akontacija prema cjeniku
odgovornog organizatora. Granturismo neće prihvatiti prijavu rezervacije
na upit bez uplaćene akontacije. Ako Putnik ne prihvati potvrđenu
rezervaciju koja je učinjena prema njegovom zahtjevu, Granturismo će
zadržati uplaćenu akontaciju za pokriće troškova rezervacije.
- u slučaju uplaćenog i potvrđenog aranžmana, svaka promjena (datuma,
korisnika putovanja, mjesta polaska i slično) podložna je doplati prema
važećem cjeniku usluga organizatora putovanja ili pružatelja usluge.


3. Predugovorne informacije – ponuda putovanja na web stranici, letku i
slično

Granturismo posvećuju veliku pozornost prezentaciji programa na (web
stranica, letak i slično), ali su moguće nepravilnosti i greške koje će
Granturismo nastojati ispraviti u što kraćem roku. Granturismo ne
odgovara za eventualne pogreške na web stranici ili tisku, niti za naknadne
promjene u novim izdanjima promidžbenih materijala i programa na koje je
skrenuta pažnja Putniku, a prije zaključenja Ugovora, pa se u tom smislu
smatraju mjerodavnima podaci navedeni u Ugovoru, a ne u promidžbenom
materijalu.


4.Cijena i sadržaj aranžmana
Cijena aranžmana uključuje one usluge navedene na programu pod „Cijena
uključuje” te može sadržavati i razne pristojbe što je na programu posebno
istaknuto. Cijena aranžmana ne uključuje one usluge koje su kao takve
posebno na programu i navedene pod „Cijena ne uključuje” s napomenom
da se neke od fakultativnih usluga mogu unaprijed ugovoriti te će biti
evidentirane u Ugovoru o putovanju. Granturismo će o postojanju, cijeni,
kao i o eventualnim promjenama u režimu naplate tih naknada
pravovremeno obavijestiti Putnika. Objavljene cijene rezultat su ugovora
Granturismo s partnerima i ne moraju odgovarati cijenama istaknutima na
odredištu.


5. Izmjena ugovorene cijene paket aranžmana
Granturismo ima pravo povisiti cijenu aranžmana ako je povećanje cijene
isključivo izravna posljedica promjene:
- cijene prijevoza putnika koje su proizašle iz troškova goriva i/ili drugih
izvora energije
- visine poreza i/ili naknada za usluge putovanja obuhvaćene ugovorom
koje određuju treće osobe koje nisu izravno uključene u izvršenje paketaranžmana,
uključujući turističke poreze, pristojbe za slijetanje ili naknade
za ukrcaj/iskrcaj u lukama i zračnim lukama.
- deviznih tečajeva koji su relevantni za paket-aranžman.
Granturismo ima pravo jednostrano povisiti cijenu aranžmana do
vrijednosti od 8 % i o tome Putnika mora obavijestiti najkasnije 20 dana
prije putovanja. Povećanje cijene, bez obzira na visinu, moguće je samo ako
Granturismo u pismenoj formi na jasan i razumljiv način obavijesti
Putnika, uz izračun i obrazloženje tog povećanja.


6. Izmjena ostalih uvjeta ugovora o putovanju u paket-aranžmanu
Prije početka paket-aranžmana Granturismo ne smije jednostrano
izmijeniti uvjete ugovora o putovanju u paket-aranžmanu, osim cijene u
skladu s člankom 4. Općih uvjeta i Zakona o pružanju usluga u turizmu,
osim ako je takvo pravo predviđeno ugovorom, ako je izmjena beznačajna i
ako na jasan, razumljiv i lako uočljiv način na trajnom nosaču podataka
obavijesti Putnika o izmjeni. Ako je Granturismo prije početka paketaranžmana
prisiljena znatno izmijeniti bilo koje od glavnih obilježja usluga
putovanja ili ne može ispuniti ugovorene posebne zahtjeve Putnika ili
predloži povećanje cijene paket-aranžmana za više od 8 %, Putnik može u
razumnom roku koji odredi Granturismo:
- prihvatiti predloženu izmjenu ili
- raskinuti ugovor bez plaćanja naknade za raskid ugovora
Ako Putnik raskine ugovor o putovanju u paket-aranžmanu, Granturismo je
dužan bez nepotrebnog odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od raskida
ugovora, vratiti sva izvršena plaćanja.
Granturismo zadržava pravo promjene dana i/ili sata polaska zbog izmjena
reda letenja i/ili nastupanja nepredviđenih okolnosti, kao i pravo izmjene
smjera putovanja ukoliko se promjene uvjeti putovanja, npr. ali ne
isključivo: promijenjen red letenja, sigurnosna situacija u zemlji i/ili na
transfernim točkama i/ili odredištu, vremenske (ne)prilike i to bez isplate
odštete, a prema važećim propisima u međunarodnom prometu. Također
Granturismo zadržava pravo promijene redoslijeda programa, kada su u
pitanju državni praznici i slično, te zbog promjene radnog vremena
pojedinih objekata koji se posjećuju.


7. Putna dokumentacija
Završni putni dokumenti biti će Putniku poslani e-poštom najkasnije 3 dana
prije polaska na putovanje, ukoliko nije drugačije navedeno na programu ili
ukoliko se radi o charter letu. U završim putnim dokumentima biti će
navedene informacije koje su potrebne za nesmetanu realizaciju programa
te kontakt na odredištu i/ili broj telefona na koji se potrebno javiti u hitnim
slučajevima, kao i kontakt agencije. Putnik je dužan prilikom prijave dati
sve podatke o svim suputnicima putovanja koje prijavljuje. Podaci moraju u
cijelosti biti usklađeni s podacima u službenim ispravama koje su putnici
dužni imati sa sobom tijekom putovanja, a prema pravilima svake pojedine
države. U slučaju da pogrešni podaci uzrokuju kašnjenje, dodatne troškove
i/ili prekid putovanja, za sve nastale troškove sebi i suputnicima odgovara
sam Putnik.


8. Kategorizacija i opis usluga
Ponuđeni smještajni kapaciteti u programima opisani su prema službenoj
kategorizaciji odredišne zemlje, važećoj u trenutku izdavanja programa.
Prehrana, sadržaj smještajne jedinice kao i druge usluge u ponudi
hotela/apartmana pod nadzorom su mjesnih turističkih uprava, a
standardi smještaja i usluga mogu biti različiti od domaćih i kao takvi nisu
usporedivi.


9. Smještaj u sobe/apartmane
Raspored u sobama/apartmanima određuje recepcija smještajnog objekta u
mjestu boravka. Ukoliko Putnik nije izričito ugovorio sobu/apartman
posebnih odlika, prihvatit će bilo koju službeno registriranu smještajnu
jedinicu u objektu koji je opisan u programu i cjeniku. Ulazak u sobu
najčešće nije moguć prije 15:00 sati na dan početka korištenja usluge, a ista
se najčešće mora napustiti do 10:00 sati na dan završetka korištenja usluga.
Dolaske iza 19:00 sati nužno je najaviti unaprijed, osim ako nije drugačije
naznačeno. Odluku o ranijem ulasku i/ili kasnijem izlasku iz smještajne
jedinice donosi samostalno smještajni objekt i Granturismo nema utjecaja
na istu.


10. Pravo Putnika na raskid Ugovora
Putnik može raskinuti Ugovor o putovanju u bilo kojem trenutku prije
početka paket-aranžmana uz plaćanje primjerene naknade:
a) ukoliko Putnik otkaže aranžman za europsko putovanje autobusom ili
avionom do uključivo 5 noćenja, Granturismo od ukupne cijene aranžmana
na ime nakade štete zadržava sljedeći iznos:
- više od 30 dana prije polaska: 20 % cijene aranžmana, a najmanje 100 kn
- od 29 do 22 dana prije polaska: 40 % cijene aranžmana
- od 21 do 15 dana prije polaska: 60 % cijene aranžmana
- od 14 do 8 dana prije polaska: 80 % cijene aranžmana
- od 7 dan prije polaska do dana polaska: 100 % cijene aranžmana
- nakon polaska: 100 % cijene aranžmana
b) ukoliko Putnik otkaže aranžman za europsko putovanje autobusom ili
avionom od 6 i više noćenja, Granturismo od ukupne cijene aranžmana na
ime nakade štete zadržava sljedeći iznos:
- više od 60 dana prije polaska: 20 % cijene aranžmana, a najmanje 350 kn
- od 60 do 46 dana prije polaska: 30 % cijene aranžmana
- od 45 do 32 dana prije polaska: 40 % cijene aranžmana
- od 31 dan prije polaska do dana polaska: 100 % cijene aranžmana
- nakon polaska: 100 % cijene aranžmana
c) koliko Putnik otkaže aranžman za putovanje izvan Europe (uključujući i
daleka putovanja, tečajevi stranih jezika), Granturismo od ukupne cijene
aranžmana na ime nakade štete zadržava sljedeći iznos:
- više od 45 dana prije polaska: 30 % cijene aranžmana
- od 44 do 30 dana prije polaska: 80 % cijene aranžmana
- od 29 dana prije polaska do dana polaska: 100 % cijene aranžmana
- nakon polaska: 100 % cijene aranžmana
d) ukoliko Putnik otkaže aranžman za krstarenje, Granturismo od ukupne
cijene aranžmana na ime nakade štete zadržava sljedeći iznos:
- više od 60 dana prije polaska: 20 % cijene aranžmana
- od 60 do 46 dana prije polaska: 40 % cijene aranžmana
- od 45 do 31 dan prije polaska: 60 % cijene aranžmana
- od 30 do 16 dana prije polaska: 80 % cijene aranžmana
- od 15 dana prije polaska do dana polaska: 100 % cijene aranžmana
- nakon polaska: 100% cijene aranžmana
e) ukoliko Putnik otkaže transfer
- više od 120 do 91 dana prije polaska 10% cijene transfera
6
- od 90 do 61 dana prije polaska 20% cijene transfera
- od 60 do 45 dana prije polaska 30% cijene transfera
- od 44 do 31 dana prije polaska 50% cijene transfera
- od 30 do 21 dana prije polaska 70% cijene transfera
- od 20 do 0 dana prije polaska 100% cijene transfera
nakon polaska i “no show” 100% cijene transfera
f) ukoliko Putnik otkaže povezani putni aranžman koji uključuje avio kartu i
smještaj, Granturismo od ukupne cijene aranžmana na ime naknade štete
zadržava 100 % iznosa cijene avio karte (osim ako u uvjetima tarife avio
karte nije navedeno drugačije) bez obzira na vrijeme do početka putovanja,
a za otkaz hotela i drugih usluga vrijede uvjeti pod stavkom b), osim kada je
usluga rezervirana pod posebnim uvjetima koji ne dozvoljavaju povrat (tzv.
non-refundable) kada pružatelj usluge zadržava 100 % iznosa predmetne
usluge.
Navedeni troškovi otkaza primjenjuju se i na promjene datuma polaska i/ili
smještajnog objekta, odnosno tipa sobe/apartmana kao i na sve druge bitne
promjene. Kod otkazivanja putovanja ne isplaćuje se trošak posredovanja i
nabave vize/a ni putnih isprava. U slučaju da Putnik otkaže ili skrati
putovanje zbog vremenskih uvjeta, Granturismo će primijeniti gore
navedene odredbe, a naknadne reklamacije neće uvažiti. Ukoliko za neke
programe i aranžmane vrijede posebni uvjeti, Granturismo će ih navesti
prilikom ugovaranja te se isti i primjenjuju. Usmeni otkaz Putnik je dužan
potvrditi u pisanim obliku bilo poštom ili e-poštom. Ako Putnik usmeno
priopćeni otkaz ne potvrdi u pisanom obliku, smatrat će se da nije otkazao
putovanje. Datum pismenog raskida Ugovora o putovanju predstavlja
osnovu za obračun naknade. Ako Putnik na vlastiti zahtjev prekine
putovanje koje je u tijeku, nema pravo na naknadu troškova nastalih zbog
prijevremenog povratka. Ukoliko je stvarno nastala šteta veća od navedenih,
Granturismo zadržava pravo naplate iste uz predočenje dokaza o stvarnim
troškovima, a u maksimalnoj visini 100 % cijene aranžmana. Ukoliko Putnik
najkasnije do 29 dana prije putovanja ne izvrši uplatu ostatka do ukupne
cijene aranžmana ili ne osigura dokumentaciju za nespornu naplatu
ukupne cijene aranžmana, smatrat će se da je odustao od rezervacije bez
mogućnosti povrata uplaćene akontacije. Putnik ima pravo raskinuti ugovor
o putovanju u paket-aranžmanu prije početka putovanja bez plaćanja
naknade za raskid ugovora u slučaju izvanrednih okolnosti koje se nisu
mogle izbjeći, a koje su nastupile na odredištu ili u njegovoj neposrednoj
blizini i koje znatno utječu na ispunjenje paket-aranžmana ili koje znatno
utječu na prijevoz putnika na odredištu.


11. Pravo Putnika na prijenos ugovora na drugog Putnika
Ako Putnik koji otkaže autobusno putovanje nađe novog korisnika iste
rezervacije, a koji ispunjava sve predviđene uvjete, Granturismo
zaračunava samo troškove uzrokovane zamjenom. Obzirom su avio karte
ugovori o prijevozu između zrakoplovnog prijevoznika i Putnika te glase na
ime Putnika i nisu prenosivi (vidi točku 19.2.), radi se otkaz postojeće karte
prema uvjetima tarife po kojoj je karta kupljena (vidi točku 20.2.) i kupnja
nove karte na ime novog Putnika prema važećoj i raspoloživoj tarifi u
trenutku izdavanja nove karte.


12. Putno osiguranje
Potpisivanjem Ugovora o putovanju, čiji su sastavni dio ovi Uvjeti, smatra
se da su putnicima ponuđena i preporučena putna osiguranja: dragovoljno
zdravstveno osiguranje, osiguranje od posljedica nesretnog slučaja,
osiguranje oštećenja i/ili gubitka prtljage, osiguranje za slučaj otkaza
putovanja te osiguranje od odgovornosti prema trećim osobama, kao i da su
Putniku stavljena na raspolaganje informacije o sadržaju tih osiguranja i
opći uvjeti ugovora o osiguranju. U slučaju da Putnik želi ugovoriti
navedena osiguranja, ona se mogu ugovoriti izravno kod osiguravatelja ili
kod Granturismo, pri čemu Granturismo djeluje tek kao posrednik
osiguravajućeg društva. Osiguranje od otkaza putovanja, prema uvjetima
osiguravajućeg društva, ugovara se prilikom sklapanja Ugovora o putovanju
te ga nije moguće ugovoriti naknadno. Ukoliko Putnik ne dostavi podatke za
izradu police osiguranja u roku koji će biti naveden na ponudi, smatra se da
Putnik ne želi ugovoriti putno osiguranje ili će ga ugovoriti samostalno.
Premija osiguranja izračunava se ovisno o dužini trajanja i cijeni putovanja
prema cjeniku osiguravajućeg društva. Valjane razloge za otkaz putovanja
određuje osiguravajuće društvo sukladno uvjetima osiguranja. Uplaćene
premije osiguranja nisu predmet osiguranja od otkaza, niti dio paketaranžmana
i neće biti vraćeni kao niti troškovi nabavke viza/e i usluge
rezervacije, unatoč tome što Putnik ima uplaćeno osiguranje od otkaza.
Ukoliko Putnik mora otkazati putovanje, Granturismo zadržava pravo
naplate primjerene naknade prema pravilima navedenim u točki 9. ovih
Općih uvjeta. Ostali uvjeti osiguranja nalaze se uz policu osiguranja koji će
putnicima biti poslani e-poštom.


13. Pravo Granturisma na raskid ugovora o putovanju u paketaranžmanu
prije početka paket-aranžmana

Granturismo može raskinuti ugovor o putovanju u paket-aranžmanu prije
početka paket-aranžmana i Putniku u cijelosti vratiti sva primljena
plaćanja za paket-aranžman, bez obveze naknade štete Putniku, ako je broj
osoba koje su prijavljene za paket-aranžman manji od najmanjeg broja
navedenog na programu putovanja koji je sastavni dio predugovorne
informacije i ako obavijesti Putnika o raskidu ugovora unutar roka
navedenog na promidžbenom materijalu ili programu putovanja, tj.:
- 20 dana prije početka paket-aranžmana za putovanja koje traju 6 i više
dana
- 7 dana prije početka paket-aranžmana za putovanja koje traju od 3 do
uključivo 5 dana
- 48 sati prije početka paket-aranžmana za putovanja koja traju kraće od
dva dana
Granturismo može raskinuti ugovor o putovanju u paket-aranžmanu prije
početka paket-aranžmana i Putniku u cijelosti vratiti sva plaćanja
primljena za paket-aranžman, bez obveze naknade štete Putniku, ako
Granturismo u izvršenju ugovora spriječe izvanredne okolnosti koje se nisu
mogle izbjeći te ako Putnika o raskidu ugovora obavijesti bez nepotrebnog
odgađanja prije početka paket-aranžmana. U slučaju raskida ugovora ovoga
članka Granturismo će Putniku vratiti sva plaćanja izvršena u korist
Putnika bez nepotrebnog odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od
raskida ugovora o putovanju u paket-aranžmanu pod uvjetom da je putnik
poslao podatke koji su potrebni Granturismo za povrat novca.


14. Putne isprave
Putnici su obvezni posjedovati valjane osobne putne isprave. Nevaljane,
nepotpune, istekle i oštećene isprave, koje imaju za posljedicu odustajanje od
putovanja, ne proizvode nikakve štetne posljedice za Grsnturismo, a ukoliko
bi zbog takvog propusta Putnika Granturismo pretrpjela dodatnu štetu,
Putnik je dužan istu nadoknaditi. Ukoliko za vrijeme putovanja dođe do
gubitka ili krađe putnih isprava, troškove izdavanja novih isprava snosi
Putnik. Ako je za neko putovanje potrebna viza, Granturismo može, ukoliko
tijelo koje izdaje vizu dozvoljava posredovanje, posredovati u pribavljanju
iste uz posebnu doplatu. Grsnturismo nije odgovorna za odluke carinskih,
policijskih i drugih državnih tijela koje za posljedicu imaju odbijanje dozvole
ulaska u pojedinu/e zemlju/e.


15. Devizni, carinski propisi i zdravstveni propisi
Putnici su dužni pridržavati se deviznih i carinskih propisa, kao i zakona i
drugih podzakonskih propisa Republike Hrvatske i drugih zemalja kroz koje
prolaze i u kojima borave. U slučaju nemogućnosti nastavka putovanja radi
kršenja propisa od strane Putnika, sve nastale troškove sebi, suputnicima i
Grsnturismo snosi sam Putnik. Putovanja u neke zemlje zahtijevaju obvezna
cijepljenja protiv određenih bolesti te je Putnik obvezan posjedovati potvrde
i dokumente o cijepljenju.


16. Prtljaga na avio putovanjima
Uvjete i cijene prijevoza ručne i predane prtljage kao i ograničenja težine i
veličine određuje prijevoznik. Na čarterskim letovima putnika ima pravo na
besplatan prijevoz do 20 kg prtljage kao i na redovnim zračnim letovima,
osim ako u programu nije drugačije navedeno. Kod zrakoplovnog prijevoza,
višak prtljage doplaćuje sam Putnik prema važećim pravilima i cijenama
prijevoznika. Djeca do napunjene druge godine nemaju pravo na besplatan
prijevoz predane prtljage. Granturismo ne preuzima odgovornost za
izgubljenu i/ili oštećenu prtljagu. Bilo kakvu nepravilnost vezanu za
prtljagu, npr. kašnjenje, gubitak i/ili oštećenje prtljage, Putnik bez odgode
prijavljuje direktno prijevozniku, ukoliko je nepravilnost nastala kod
prijevoza, ili hotelu ukoliko je nepravilnost nastala tijekom smještaja. Kod
zrakoplovnog prijevoza, za predanu prtljagu je odgovoran zrakoplovni
prijevoznik kojem je prtljaga predana na prijevoz i to na osnovu propisa koji
vrijede u zračnom prometu, dok je za ručnu prtljagu, uključujući i prtljagu
označenu s „Delivery at Aircraft” i privremeno smještenu u prtljažnik,
odgovoran Putnik osobno. U slučaju nepravilnosti, Putnik direktno kod
prijevoznika ili agenta ovlaštenog od strane prijevoznika za postupanje u
slučaju neregularnosti u prijevozu prtljage ispunjava prijavu o
neregularnosti. Na osnovu te prijave prijevoznik isplaćuje odštetu prema
propisima koji vrijede u domaćem i međunarodnom putničkom zračnom
prometu. U slučaju gubitka, oštećenja i/ili otuđenja prtljage u hotelu, Putnik
zahtjev za odštetom upućuje hotelu u kojem je prtljaga izgubljena, oštećena
i/ili izgubljena. Preporučujemo sklapanje police za osiguranje prtljage.


17. Prigovor za nepravilnosti i reklamacije
Putnik se za nepravilnosti i reklamacije mora žaliti prvo davatelju usluga
(hotelu, apartmanu i slično, prijevozniku, voditelju putovanja, predstavniku
organizatora putovanja ili neposrednom izvođaču usluga). U slučaju da se
reklamacija može riješiti na licu mjesta, a Putnik se nije pružatelju usluge
odmah žalio na nepravilnosti, podrazumijeva se da se Putnik slaže s
uslugom čime gubi pravo na ulaganje naknadnih reklamacija sa zahtjevom
za smanjenje cijene usluge i/ili isplate štete. Granturismo neće razmatrati
reklamacije ako Putnik nije priložio kopiju pismene reklamacije koju je
uložio na licu mjesta. Ukoliko ni nakon prigovora na licu mjesta ne dođe do
poboljšanja, Putnik mora tražiti potvrdu iz koje se vidi da usluga nije
pružena, odnosno da nije pružena na način kako je ugovoreno. Putnik mora
potvrdu priložiti pismenoj reklamaciji. Pisanu reklamaciju Putnik je dužan
uložiti u roku od 8 dana nakon završetka putovanja putem e-pošte na
adresu: info@granturismo.hr. Ukoliko Putnik uloži pismenu reklamaciju
nakon tog roka, Granturismo takvu reklamaciju nije dužna uzeti u obzir.
Granturismo je dužna donijeti pismeno rješenje na prigovor u roku od 14
dana po primitku prigovora, a može odgoditi rok rješenja o prigovoru za
dodatnih 14 dana zbog prikupljanja informacija. Dok postupak rješenja
traje, a ukupno najviše 14, odnosno 28 dana nakon ulaganja prigovora,
Putnik se neopozivo odriče posredovanja bilo koje druge osobe, sudske
ustanove i davanja informacija u medije, objavljivanja na društvenim
mrežama (Facebook, Instagram i sl.), te putem Interneta u bilo kojem obliku.
Isto tako u ovom vremenu Putnik se odriče prava na tužbu. Najviši iznos
nadoknade po prigovoru može doseći iznos reklamiranog dijela usluga, a ne
može obuhvatiti već iskorištene usluge kao ni cjelokupni iznos aranžmana.


18. Obveze Granturisma
Granturismo je dužan brinuti se o izvršenju usluga, kao i o izboru
pružatelja usluga, pažnjom dobrog gospodarstvenika te skrbiti o pravima i
interesima Putnika sukladno dobrim običajima u turizmu. Granturismo je
dužna Putniku pružiti sve ugovorene usluge za pojedini
aranžman/putovanje te dati odgovore zbog eventualnog neizvršenja usluga
ili dijela usluga. Granturismo će sve navedene obveze iz svojih
programa/aranžmana izvesti u potpunosti i na opisani način osim u
slučaju više sile ili promijenjenih okolnosti. Uz svu našu pažnju, na
destinaciji/putovanju moguć je tzv. overbooking u hotelu / prijevozu /
restoranu te će Granturismo nastojati ponuditi zamjensko rješenje, ovisno o
mogućnostima. Granturismo će pomoći Putniku u teškoćama, pogotovo u
dijelu pružanja primjerenih informacija o zdravstvenim službama, lokalnim
tijelima i konzularnoj pomoći te dodatno pri uspostavljanju daljinske
komunikacije te pri pronalaženju alternativnih putnih aranžmana. Ako je
Putnik poteškoću prouzročio namjerno ili nepažnjom, Granturismo može za
pomoć naplatiti razumnu naknadu koja neće biti viša od stvarnih troškova.
Granturismo je dužan snositi troškove nužnog smještaja najviše do 3
noćenja po Putniku kada zbog izvanrednih okolnosti koje se nisu mogle
izbjeći nije moguće osigurati povratak Putnika u skladu s ugovorom o
putovanju u paket-aranžmanu. Putnik ima pravo na sniženje cijene /
naknadu štete ako usluge putovanja ne budu izvedene na pravilan način.


19. Obveze Putnika
Putnik je dužan pridržavati se pravila ponašanja u smještajnim objektima,
odnosno sredstvima prijevoza i svojim postupcima ne onemogućavati
nesmetano odvijanje programa putovanja kao i ne ugrožavati prava ostalih
Putnika u korištenju usluga Granturisma. U slučaju da Putnik svojim
ponašanjem uzrokuje štetu davatelju usluge u smještajnom objektu ili
sredstvu prijevoza odnosno onemogućava redovno i nesmetano odvijanje
programa putovanja dužan je takvu štetu odmah otkloniti odnosno
nadoknaditi oštećenom pri čemu je u obvezi surađivati s davateljem tih
usluga i Granturisma. Ako Putnik ugrožava redovno i nesmetano odvijanje
programa putovanja, Granturismo, osim prava na naknadu štete ima pravo
za navedenog Putnika prekinuti putovanje, u kojem slučaju će se smatrati
da je putovanje prekinuto na zahtjev Putnika pri čemu Granturismo nije
dužan snositi troškove povratka na mjesto polaska. Ako je u navedenom
slučaju opisanom u prethodnom stavku ove točke Putnik maloljetna osoba
odnosno dijete, roditelj je dužan prihvatiti povratak djeteta kući odnosno
doći po svoje dijete, o vlastitom trošku. Putnik je dužan, bez nepotrebnog
odgađanja i vodeći računa o okolnostima, obavijestiti Granturismo o svakoj
nesukladnosti koju utvrdi tijekom ispunjenja usluge putovanja obuhvaćene
ugovorom o putovanju u paket aranžmanu. Ako bilo koja od usluga
putovanja nije izvršena u skladu s ugovorom o putovanju u paketaranžmanu,
na zahtjev Putnika Granturismo je dužan ispraviti tu
nesukladnost, osim ako to nije moguće ili ako bi otklanjanje nesukladnosti
prouzročilo nerazmjerne troškove uzimajući u obzir nesukladnost i
vrijednost usluga putovanja na koje nesukladnost utječe.


20. Uvjeti rezervacije i kupnje karata u zračnom prijevozu Putnika
Granturismo ne posjeduje vlastite zrakoplove i ne obavlja zračni prijevoz
putnika i robe, već u prodaji avio karata djeluje isključivo kao prodajni
agent zrakoplovnih prijevoznika.

Rezervacija letova
Prilikom izrade rezervacije za letove Putnik je dužan dati točno ime,
prezime i spol svakog Putnika onako kako su navedeni na identifikacijskom
putnom dokumentu koji će putnici i koristiti za to putovanje. Unatoč velikoj
pažnji, prilikom izrade rezervacije, zbog pogreške u razmijeni informacija,
moguće su greške u imenu, prezimenu, spolu, datumima, vremenima,
letovima, polazištu i odredištu. Putnik je primljenu potvrdu o izvršenoj
rezervaciji dužan provjeriti i bez odgađanja obavijestiti Grantrismo o
eventualnim greškama u imenu, prezimenu, spolu, datumima, vremenima,
letovima, polazištu i odredištu kako bi se što prije izvršio ispravak. Ukoliko
Putnik nakon primitka rezervacije/ponude, a prije potvrde kupnje ne
obavijesti Grantrismo o grešci u imenu, prezimenu, spolu, datumima,
vremenima, letovima, polazištu i odredištu smatrat će se da su sve navedene
informacije točne. Ukoliko u rezervaciji/ponudi nije drugačije naznačeno,
rezervacija vrijedi 24 sata od trenutka rezervacije nakon čega se, ukoliko
Putnik ne potvrdi, tj. izvrši kupnju karte, automatski otkazuje. Zrakoplovni
prijevoznik može u bilo kojem trenutku promijeniti i/ili ukinuti trenutno
važeće tarife bez prethodne najave, što može dovesti do promjene u cijeni od
trenutka izrade rezervacije/ponude do trenutka potvrde/kupnje karte.
Primjenjuje se važeća tarifa u trenutku izdavanja karte.

Zrakoplovna karta / e-karta
Nakon potvrde rezervacije od strane Putnika, Grantrismo kao prodajni
agent zrakoplovnih prijevoznika, u ime prijevoznika, izdaje Putniku
elektroničku potvrdu o kupnji karte (elektroničku kartu, e-kartu, eticket,
etix) koja sadrži ime, prezime, spol i slijedni popis svih letova na kojima je
izvršena rezervacija prijevoza s datumima putovanja, polazištima i
odredištima kao i broj rezervacije pod kojim prijevoznik vodi rezervaciju u
svojem rezervacijskom sustavu. Nakon kupnje/potvrde kupnje, tj. izdavanja
e-karte, nije moguća naknadna promjena bilo kojeg elementa karte. Jednom
izdana avio karta predstavlja ugovor o prijevozu između zrakoplovnog
prijevoznika i Putnika. Karta, kao ugovor o prijevozu, glasi na ime i prezime
Putnika i nije prenosiva na drugu osobu.

Ukrcajna propusnica / boarding pass
Prije ukrcaja u zrakoplov Putnik mora samostalno obaviti prijavu za let na
jedan od načina koji nudi zrakoplovni prijevoznik koji je izdao kartu (npr.
na šalteru za prijavu u zračnoj luci, na web stranici prijevoznika, na
samoposlužnom automatu, itd.). Zrakoplovni prijevoznik može za pojedine
načine prijave za let naplatiti naknadu. Nakon izvršene prijave za let,
prijevoznik Putniku izdaje ukrcajnu propusnicu (boarding pass) u
papirnatom i/ili elektroničkom obliku i to za svaki let posebno, a koja služi
za ulazak u zrakoplov i kao prtljažni list ukoliko se na prijevoz predaje
prtljaga. U slučaju papirnatih ukrcajnih propusnica, zrakoplovni
prijevoznik može odbiti ukrcaj Putniku koji ne može predočiti originalnu
papirnatu ukrcajnu propusnicu, ukoliko je ista izdana, na ulazu u
zrakoplov. Zrakoplovni prijevoznik nije dužan ispuniti ugovornu obvezu
prijevoza ukoliko je ime i prezime Putnika različito na elektroničkoj
karti/ukrcajnoj propusnici i na osobnom putnom dokumentu kojeg Putnik
predočuje kod prijave na prijevoz i/ili prilikom ukrcaja u zrakoplov.
Uvjeti zračnog prijevoza Putnika i prtljage definirani su od strane zračnog
prijevoznika te ih se Putnik dužan pridržavati.


21. Posebni uvjeti rezervacije i plaćanja avio karte te naknada za
izdavanje avio karte

Za plaćanje avio karata vrijede posebni rokovi i uvjeti plaćanja. Ukoliko u
rezervaciji/ponudi nije drugačije naznačeno, rezervacija vrijedi 24 sata od
trenutka rezervacije. Putnik može izvršiti kupnju karte uplatom na
transakcijski račun Grantrisma otvorenog u Privredna banka d.d., dužan je
voditi računa o NKS terminskom planu izvršenja transakcija financijske
institucije iz koje zadaje nalog za plaćanje, kako bi bio siguran da
Grantrismo može prije isteka roka do kojeg je rezervacija važeća
evidentirati uplaćena sredstva na svojem transakcijskom računu u PBZ.
Ukoliko Grantrismo do navedenog roka ne evidentira uplaćena sredstva na
svojem transakcijskom računu u PBZ, Grantrismo ne snosi odgovornost za
otkaz rezervacije od strane zrakoplovnog prijevoznika. Niti prijevoznik niti
Grantrismo ne mogu garantirati da će na istim letovima biti moguća
ponovna rezervacija mjesta po istoj cijeni te se Putnik u tom slučaju može
odlučiti na izradu nove rezervacije po tada dostupnim cijenama, te izvršiti
doplatu do nove raspoložive cijene karte unutar novog roka kojeg odredi
prijevoznik ili na odustajanje od kupnje i povrat prethodno uplaćenih
sredstava nakon što ista budu evidentirana na računu Grantrisma, a bez
kupnje karte. Zrakoplovni prijevoznik zadržava pravo otkaza rezervacije
i/ili već kupljene karte bez prethodne obavijesti, za što Grantrismo ne
preuzima odgovornost. Povrat agencijske naknade za izdavanje karte (TSC)
nije moguć.

Otkazivanje i promjene:
Otkazivanje i/ili promjene izvršene od strane zrakoplovnih prijevoznika bez
suglasnosti Putnika
Zrakoplovni prijevoznici, uslijed određenih okolnosti, zadržavaju pravo
promjene rasporeda leta što uključuje mijenjanje vremena polijetanja i
slijetanja, kao i otkazivanja letova bez prethodne obavijesti. Elektronička
karta je ugovor između zrakoplovnih prijevoznika i Putnika pri čemu
Grantrismo djeluje tek kao prodajni agent zrakoplovnih prijevoznika i nije
odgovoran za promjene/otkaze izvršene na rezervaciji/e-karti od strane
samih zrakoplovnih prijevoznika.

Otkazivanje i/ili promjene koje zahtijeva Putnik
Otkazivanje i promjene (npr. letova, polazišta i/ili odredišta) podložne su
uvjetima tarife kupljene avio karte. Ukoliko Grantrismo u
ponudi/rezervaciji nije drugačije naznačio, u slučaju otkaza od strane
Putnika avio karta ne dozvoljava povrat tarife, ne dozvoljava povrat
neiskorištenih zrakoplovnih i/ili pristojbi zračnih luka, ne dozvoljava
promjene letova uključujući i promjene zračne luke polaska i/ili odredišta.
Sve mogućnosti promjene jednom izdane karte podložne su uvjetima tarife
po kojima je karta izdana, uključujući mogućnost povrata nakon kupnje
(tarife i/ili pristojbi), mogućnosti promjene letova, polazišta i/ili odredišta,
kao i visinu naknade za promjenu/otkaz ukoliko je ista tarifno dozvoljena.
Kod tarifa koje dozvoljavaju promjenu letova uz plaćanje dodatne naknade,
potrebno je osim naknade platiti i razliku od već plaćene tarife do one koja
je u trenutku promjene raspoloživa na novim letovima, ako na originalno
kupljenoj tarifi više nema mjesta.
Ukoliko se otkazuje putovanje, a prema uvjetima tarife avio karte Putnik
ima pravo na povrat sredstava, sredstva će po odobrenju zrakoplovnog
prijevoznika biti vraćena Putniku (najčešće u roku do 2 mjeseca od dana
otkaza) na isti način kako je karta kupljena. Otkaz putovanja je potrebno
dostaviti u pismenom obliku putem elektroničke pošte na adresu:
info@grantrismo.hr. Ukoliko karta nije otkazana unutar roka kojeg definira
zrakoplovni prijevoznik, a Putnik se ne pojavi na letu, smatrat će se da je
No-show putnik.

No-show
U slučaju da Putnik nije na vrijeme izvršio prijavu za let i/ili se nije pojavio
na izlazu za ukrcaj u zrakoplov, smatra se No-show putnikom. Zrakoplovni
prijevoznik će automatski otkazati sve daljnje letove u avio karti koji se ne
mogu koristiti. Putnik, ovisno o tarifi, u pravilu nema pravo niti na povrat
sredstava niti pravo na promjenu karte za neki drugi let.

Slijed kupona za let i njihova upotreba
Putniku se tijekom izdavanja karte za svaki rezervirani let izdaje zaseban ekupon
u elektroničkoj karti. Karta koju je Putnik kupio valjana je za prijevoz
od mjesta polijetanja, preko navedenih mjesta međuslijetanja ili transfernih
mjesta, do mjesta slijetanja navedenih na potvrdi kupnje/e-karti. Cijena
kupljene karte izračunata je prema tarifi zrakoplovnih prijevoznika na
temelju cijelog putovanja naznačenog na karti. Promjena rute putovanja
dovodi i do promjene tarife, a time i cijene karte. Putnik prilikom
potvrde/kupnje karte prihvaća i obaveznost slijednog korištenja letova kako
su navedeni u e-karti (npr. nije moguće ne-koristiti odlazni let, a onda ipak
koristiti povratni let). Kod pokušaja korištenja letova mimo redoslijeda
navedenih u karti, svi daljnji letovi biti će otkazani, a Putnik gubi
mogućnost njihovog korištenje, kao i pravo na povrat neiskorištenog dijela
karte. Prijevoznik može u takvom slučaju zahtijevati reobračun tarife prema
stvarnom redoslijedu korištenja letova, što može rezultirati višom tarifom
koju nadoknađuje Putnik.

Reklamacije u slučaju odbijenog ukrcaja, kašnjenja i/ili otkazivanja leta od
strane zrakoplovnih prijevoznika

Ako Putnik ima reklamaciju zbog odbijenog ukrcaja, kašnjenja i/ili
otkazivanja leta ili neke druge nepravilnosti vezane za prijevoz (npr.
prtljage), Putnik je dužan zahtjev za odštetu uputiti direktno zrakoplovnom
prijevozniku koji je uzrokovao nepravilnost. Grantrismo se nalazi u ulozi
prodajnog agenta i nije ovlašten u ime zrakoplovnog prijevoznika rješavati
reklamacije. Zrakoplovni prijevoznik sve zahtjeve dobivene od agenta,
vezane za pritužbe putnika, ne smatra valjanima.


22. Uvjeti putovanja za povezane putne aranžmane
Opći uvjeti putovanja za paket-aranžmane ne vrijede za putovanja u
povezanom putnom aranžmanu, osim u dijelu zaštite putnika u slučaju
nesolventnosti agencije. Povezani putni aranžman podrazumijeva najmanje
dvije različite vrste usluga putovanja kupljene za potrebe istog putovanja ili
odmora koje ne predstavljaju paket-aranžman (npr. individualna
rezervacija hotela, avio karte, transfera i slične dodatne usluge). Kod
putovanja u povezanim putnim aranžmanima, Grantrismo djeluje u ime i
za račun pružatelja usluga, odnosno kao ovlašteni prodajni agent raznih
pružatelja usluga (zrakoplovnih tvrtki, hotela, transfera, agencija za
rezervaciju turističkih usluga i slično) te je svaki od Pružatelja usluga
isključivo odgovaran za pravilno izvršenje svojih usluga u skladu s
ugovorom. U završnim putnim dokumentima, Putnik će biti informiran o
kontaktu pružatelja usluge.


23. Putovanja u organizaciji drugih organizatora/turoperatora:
Za svaki pojedini program primjenjuju se uvjeti odgovornog organizatora
koji je naveden za to putovanje. Svi programi u kojima Grantrismo nastupa
kao posrednik, Grantrismo ne odgovara za provedbu putovanja odnosno
turističkih aranžmana kojima njie odgovorni organizator već samo
posreduje u prodaji. Svi turistički aranžmani koje Grantrismo zastupa kao
posrednik posebno su označeni, a što će biti vidljivo na ugovoru o putovanju.
U tom slučaju primjenjuju se opći uvjeti navedenog organizatora putovanja.
Potpisivanjem ugovora Putnik u cijelosti prihvaća program i uvjete
putovanja.


24. Osiguranje za slučaj platne nemogućnosti ili stečaja organizatora
putovanja

U skladu sa Zakonom o pružanju usluga u turizmu, u slučaju platne
nemogućnosti ili stečaja Grantrisma, putnici zatečeni na putovanju, kao i
osobe koje su uplatile akontacije za putovanje trebaju kontaktirati
osiguravatelja kod kojeg Grantrismo ima ugovorenu Policu osiguranja od
odgovornosti. Podaci o osiguravatelju su navedeni na svakom pojedinačnom
Ugovoru o putovanju, kao i broj police osiguranja te kontakt osiguravatelja.


25. Osiguranje od odgovornosti
Sukladno Zakonu o pružanju usluga u turizmu, Grantrismo ima s
osiguravateljem sklopljen ugovor o osiguranju od odgovornosti za štetu koju
prouzroči Putniku neispunjenjem, djelomičnim ispunjenjem ili neurednim
ispunjenjem obveza koje se odnose na putovanje. Podaci o osiguravatelju su
navedeni na svakom pojedinačnom Ugovoru o putovanju, kao i broj police
osiguranja te kontakt osiguravatelja.


26. Zaštita osobnih podataka
Grantrismo se obavezuje da će poštovati privatnost svih svojih putnika te
prikuplja samo nužne podatke o putnicima potrebne za izvršenje putovanja.
Svi se podaci o putnicima strogo čuvaju i dostupni su samo djelatnicima
kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi djelatnici Grantrisma i
poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti. Ovi
se podaci mogu, uz privolu putnika, koristiti i za daljnju međusobnu
komunikaciju i za dostavu marketinških poruka agencije, a Putnik se uvijek
može samostalno isključiti iz marketinških aktivnosti. Grantrismo se
obvezuje osobne podatke čuvati u bazi podataka, sukladno Zakonu o zaštiti
osobnih podataka, odnosno općoj uredbi o zaštiti osobnih podataka (GDPR).
Detaljne informacije o zaštiti osobnih podataka pročitajte u Izjavi o
privatnosti.


27. „Fortuna” / „Roulette” putovanja
Putnik koji je zaključio ugovor o organiziranju putovanja kod kojeg ime
objekta u kojem boravi Putnik doznaje tek po dolasku u destinaciju prihvaća
sve rizike takvog putovanja. Takva putovanja sadrže neizvjesne činjenice na
koje Grantrismo ne može utjecati, a Putnik je, prvenstveno zbog povoljnije
cijene, prihvatio takvo putovanje, te i tog razloga Putnik nema pravo
prigovora prema organizatoru na ime smještaja. Grantrismo jamči
isključivo kategoriju objekta (prema službenoj kategorizaciji odredišne
države) i vrstu izabrane usluge.


28. Završne odredbe
Ovi uvjeti i upute za putovanja vrijede od 01. srpnja 2018. i isključuju sve
dosadašnje uvjete i upute za putovanja. Sukladni su Direktivi EU 2015/2302
Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenog 2015. o putovanjima u paket
aranžmanima i povezanim aranžmanima kao i Zakonu o pružanju usluga u
turizmu (NN 130/2017) koji je u primjeni od 1. srpnja 2018. Putnik se
obvezuju da će moguće sporne slučajeve pokušati riješiti sporazumno
sukladno uvjetima. Ukoliko to nije moguće, u slučaju spora nadležan je sud
u Zagrebu, a primjenjuje se hrvatsko pravo. Prema Zakonu o pružanju
usluga u turizmu, putnik može podnijeti prijedlog za rješavanje spora pred
tijelom s liste notificiranih tijela za alternativno rješavanje potrošačkih
sporova sukladno zakonu kojim se uređuje alternativno rješavanje
potrošačkih sporova. Nadležno tijelo čijem službenom nadzoru podliježe
djelatnost turističke agencije u obavljanju i pružanju usluga u turizmu:
Ministarstvo turizma – Samostalni sektor turističke inspekcije, Trg
Republike Hrvatske 8/1, 10000 Zagreb.
Voditelj poslova Kistijan Stanić
adresa: Željeznička 2, 10430 Samobor
e-pošta: info@granturismo.hr
telefon: +385 1 5620 376
GRANTURISMO TURISTIČKA AGENCIJA d.o.o.
Samobor, 01.07.2018.